Wednesday, April 1, 2009

Tạo duy nhất tên account trong toàn forest

Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Open "Provider=ADsDSOObject;"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.CommandText = _
"<GC://dc=abc,dc=com>;" & _
"(&(objectCategory=person)(objectClass=user)" & _
"(sAMAccountName=whichusernameIuse));" & _
"sAMAccountName, distinguishedName;subtree"
Set objRecordSet = objCommand.Execute
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
Wscript.Echo "The sAMAccountName is not in use."
Else
While Not objRecordset.EOF
Wscript.Echo "sAMAccountName = " & _
objRecordset.Fields("sAMAccountName")
Wscript.Echo "distinguishedName = " & _
objRecordset.Fields("distinguishedName")
objRecordset.MoveNext
Wend
End If
objConnection.Close

save with extension .vbs
Mô tả đoạn script sau: Check global catalog, cụ thể ở đây là abc.com, xem có user whichusernameIuse tồn tại hay không. Nếu tồn tại thì báo lỗi, không tồn tại thì báo ok, sử dụng được. Nhớ thay thế abc.com, và whichusernameIuse bằng GC của bạn và tên user mà bạn định sử dụng

Sau đó thì dùng lệnh dsadd để add user cho lẹ. Lưu trong file excel tùy hỉ

dsadd user "CN=??,OU=??,DC=??,DC=CORP" -display "Bill Gates" -pwd **** -fn "Bill" -ln "Gates" -title "CEO" -tel "444-444444" -mobile "123456789" -office "Microsoft" -company "Microsoft" -desc "Bill Gates" -memberof "CN=??,OU=??,DC=??,DC=??" -dept "Manager" -upn billgates@microsoft.com

No comments:

Post a Comment