Monday, December 28, 2009

Key Win7

Win 7 pro
HW886-4R7HC-H9T3D-G6JMG-V8FJ8

win 7 Enterprise
FHKXR-WCPQW-D644P-R2BJQ-6KHV7

Key Win7 : BR2KH-T22XP-Q4JH7-TCF9T-C2MYF

Thursday, December 24, 2009

Cấu hình dịch vụ xinetd

Nguồn: http://linux.web.cern.ch/linux/scientific4/docs/rhel-rg-en-4/s1-tcpwrappers-xinetd.html

1. Khái niệm
xinetd daemon (viết tắt của eXtended InterNET Daemon) là một TCP wrapped super service, để kiểm soát truy cập một tập con những dịch vụ mạng thông dụng như: FTP, IMAP và Telnet, ... Nó cũng cung cấp những tuỳ chọn cấu hình xác định để kiểm soát truy cập, logging, binding, redirection và việc sử dụng tài nguyên

Khi client thử kết nối đến một dịch vụ mạng được kiểm soát bởi xinetd, nó nhận được yêu cầu và kiểm tra bất kỳ truy cập TCP wrappers nào. Nếu truy cập được cho phép, xinetd xác nhận rằng kết nối được cho phép dưới access rules cho dịch vụ đó, và dịch vụ đó được gán một lượng tài nguyên xác định được định nghĩa trong rules. Sau đó một instance của dịch vụ yêu cầu được khởi tạo và trao sự kiểm soát kết nối cho nó. Khi kết nối được thiết lập, xinetd không gây bất cứ trở ngại nào trong việc giao tiếp giữa client host và server nữa.

2. Các files cấu hình cho xinetd
Những files cấu hình cho xinetd như sau:
/etc/xinetd.conf - File cấu hình toàn cục
Thư mục /etc/xinetd.d - thư mục chứa tất cả các file cấu hình cho mỗi dịch vụ xác định

 • File cấu hình /etc/xinetd.conf

xinetd.conf chứa đựng các cấu hình chung cho tất cả các dịch vụ được kiểm soát bởi xinetd. Nó chỉ được đọc khi dịch vụ xinetd được khởi tạo, do đó bất kỳ thay đổi nào trong cấu hình, bạn đều phải restart (hoặc reload) xinetd để có hiệu lực. Dưới đây là ví dụ cho Fedora 8:
Code:
 defaults
{
log_type = SYSLOG daemon info
log_on_failure = HOST
log_on_success = PID HOST DURATION EXIT

cps = 50 10
instances = 50
per_source = 10
}

includedir /etc/xinetd.d

Ý nghĩa của các tham số:
log_type: SYSLOG authpriv: chỉ định đầu ra của service log. Bạn có thể gửi nó đến SYSLOG
log_on_success: Cấu hình cho việc log nếu kết nối thành công. HOST name và Process ID sẽ được log vào /var/log/secure
log_on_failure: cấu hình cho việc log khi kết nối bị dropped hoặc không được phép truy cập /var/log/secure
cps: giới hạn tỷ lệ các kết nối. Bao gồm 2 tham số. Tham số đầu tiên là giới hạn số lượng kết nối trong 1s. Nếu tỷ lệ các kết nối cao hơn giá trị này, dịch vụ sẽ tạm thời bị disabled. Tham số thứ 2 là thời gian chờ (tính bằng s) để enable lại dịch vụ sau khi nó bị disabled. Giá trị mặc định là 50 connections và thời gian nghỉ là 10s
instances: số lượng lớn nhất các requests mà xinetd có thể handle tại một thời điểm
per_source: giới hạn số lượng kết nối cho mỗi địa chỉ nguồn
includedir: đọc các file cấu hình cho các dịch vụ khác nằm trong thư mục /etc/xinetd.d

 • Thư mục /etc/xinetd.d

Thư mục này chứa đựng các file cấu hình cho mỗi dịch vụ được quản lý bởi xinetd. Cũng như xinetd.conf, thư mục này cũng chỉ được đọc khi xinetd được khởi tạo. Để bất kỳ thay đổi này có hiệu lực, bạn phải khởi động lại dịch vụ xinetd
Định dạng của các file nằm trong thư mục /etc/xinetd.d cũng sử dụng quy ước tương tự như /etc/xinetd.conf. Lý do chính để cấu hình của mỗi dịch vụ được lưu trong 1 file riêng biệt là nhằm tạo sự dễ dàng trong việc tuỳ biến, cũng như đỡ ảnh hưởng đến các dịch vụ khác

Ví dụ về rsync:
Code:
 # default: off
# description: The rsync server is a good addition to an ftp server, as it \
# allows crc checksumming etc.
service rsync
{
disable = yes
flags = IPv6
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/bin/rsync
server_args = --daemon
log_on_failure += USERID
}

Ý nghĩa các tham số:
service: định nghĩa tên dịch vụ, luôn phải thuộc /etc/services
disable: dịch vụ có được active hay không
flags: Gán thuộc tính cho kết nối.
socket_type: loại socket mạng. Trường này có thể nhận các giá trị: stream, dgram, raw
wait: định nghĩa dịch vụ là single-threaded (yes) hay multi-threaded (no)
user: người dùng có quyền chạy dịch vụ đó. root hoặc nobody thường được dùng ở đây.
server: đường dẫn của dịch vụ
server_args: chỉ định các tham số đưa vào cho server. Trong ví dụ này: rsync là một daemon nên yêu cầu đưa vào tuỳ chọn --daemon
log_on_failure: định nghĩa các tham số logging được thêm vào với những gì đã định nghĩa trong xinetd.conf

Làm việc với xinetd
Khởi động dịch vụ:
Code:
# /etc/init.d/xinetd start

Dừng dịch vụ:
Code:
# /etc/init.d/xinetd stop

Xác định xem xinetd có đang chạy hay không
Code:
 # /etc/init.d/xinetd status
xinetd (pid 2110) is running...

Khởi động lại dịch vụ
Code:
# /etc/init.d/xinetd restart


Tất cả về Linux swap space

Nguồn: http://www.linux.com/feature/121916

Khi máy tính cần chạy những chương trình lớn hơn khả năng có thể của bộ nhớ vật lý (RAM), hệ điều hành sẽ sử dụng một công nghệ có tên gọi swapping. Nói nôm na thì công nghệ này sẽ dùng đến những mảng bộ nhớ tạm được lưu trên đĩa cứng, trong khi phần dữ liệu khác vẫn được chuyển vào RAM. Công nghệ này giúp bạn quản lý việc hoán đổi (swapping) tốt hơn cũng như tăng hiệu năng sử dụng.

Linux chia bộ nhớ vật lý thành các pages. swapping là một tiến trình thực hiện việc copy một page của bộ nhớ đến một không gian đã được cấu hình trước trên đĩa cứng (gọi là swap space), để giải phóng các pages của bộ nhớ. Tổng dung lượng của RAM và không gian hoán đổi (swap space) chính là tổng số bộ nhớ ảo (virtual memory)

swapping cần thiết vì 2 lý do:
1. Khi hệ thống yêu cầu một lượng bộ nhớ nhiều hơn mức RAM cho phép, chức năng hoán đổi của kernel sẽ đẩy bớt các pages được dùng ít hơn ra ngoài và gửi lượng bộ nhớ cho ứng dụng đang cần ngay lập tức.
2. Có một số pages quan trọng được sử dụng bởi 1 ứng dụng trong suốt quá trình startup, có thể chỉ được dùng cho khởi tạo thôi, sau đó không bao giờ dùng lại nữa, hệ thống có thể swap out những pages này ra, giải phóng bộ nhớ cho những ứng dụng khác, hoặc cho việc cache đĩa.

Tuy nhiên, swapping có một bất lợi. Tốc độ truy cập đĩa (milliseconds) chậm hơn từ 10 đến 1000 lần so với tốc độ truy cập RAM (nanoseconds). Thỉnh thoảng sẽ xảy ra sự trao đổi quá mức, kiểu như: một pages vừa được swapped out, ngay sau đó lại
swapped in rồi lại swapped out và cứ thế. Trong trường hợp này, hệ thống vừa phải vật lộn để tìm những phần bộ nhớ rỗi, vừa phải giữa cho các ứng dụng kia vẫn chạy. Cách tốt nhất trong tình huống này là tăng RAM lên.

Có 2 loại swap space, đó là: swap partition và swap file. swap partition là một phân vùng độc lập nằm trên đĩa cứng, chỉ có mục đích là hoán đổi (swapping), không có file nào khác nằm trên đó. swap file là một file riêng biệt nằm trên hệ thống, nó có thể nằm giữa hệ thống của bạn và các file dữ liệu

Để xem swap space trên hệ thống, bạn có thể dùng lệnh swapon -s
Code:
 $ swapon -s
Filename Type size Used Priority
/dev/sda9 partition 1132540 0 -1

Mỗi dòng là một swap space tách biệt trên hệ thống của bạn. Type chỉ ra rằng swap space là partition hay file. Filename như bạn thấy là sda9 (partition). size là kích cỡ tính bằng KB của swap space. Used là lượng swap hiện đang được dùng. Priority chỉ ra swap nào sẽ được dùng trước (nếu bạn có nhiều swap). Một điều thú vị là: nếu bạn mount 2 hoặc nhiều swap space trên 2 thiết bị khác nhau với cùng độ ưu tiên, hệ thống sẽ thực hiện xen kẽ việc swapping giữa 2 swap space này để tăng performance.

Thêm 1 swap partition vào hệ thống
+ Xác định partition nào sẽ lấy làm swap
Code:
 # fdisk -l
/dev/sda9 swap swap defaults 0 0

+ Tạo hệ thống file swap cho nó
Code:
# mkswap /dev/sda9

+ Kích hoạt nó ngay lập tức:
Code:
# swapon /dev/sda9

+ Xác nhận xem nó đã được dùng chưa bằng lệnh:
Code:
# swapon -s

Để mount swap space tự động khi boot, bạn chỉnh sửa /etc/fstab và thêm vào một dòng tương tự như:
/dev/sda9 swap swap defaults 0 0


Để kiểm tra xem swap space đã được mounted tự động chưa mà không cần reboot, bạn có thể gõ, swapoff -a, sau đó lại swapon -a và check bằng swapon -s

Swap file cũng hoàn toàn tương tự như swap partition. Thuận lợi của nó là không cần tìm một partition độc lập hoặc phân vùng lại đĩa cứng để thêm vào. Có thể tạo swap file bằng lệnh dd như sau:
Code:
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576

Lệnh này tạo một file trống có kích thước 1048576 KB (1GB), với tên gọi swapfile

Tạo và mount nó:
Code:
 mkswap /swapfile
swapon /swapfile

Thêm một dòng vào /etc/fstab cũng tương tự như trên:
/swapfile swap swap defaults 0 0


Tôi nên dành bao nhiêu dung lượng cho swap space?
Không có một nguyên tắc nào cả, nhưng mọi người thường chia theo quy luật:
+ Hệ thống Desktop: nên để bằng 2*RAM - đủ để bạn chạy một số lượng lớn các ứng dụng
+ Server: cần ít hơn (có người cho rằng chỉ cẩn để bằng 1/2*RAM). Tuy nhiên bạn cần theo dõi swap space và tăng lượng RAM nếu cần thiết
+ Older desktop (hệ thống có ít RAM - 128 MB chẳng hạn): bạn có thể dành 3*RAM cho swap, hoặc có thể để 1GB.

Với Linux kernel 2.6 có 1 tham số mới là swappiness - để bạn có thể tweak cách mà Linux hoán đổi. Tham số này có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị cao có nghĩa là nhiều paged được swapped, giá trị thấp có nghĩa là nhiều ứng dụng được giữ trong bộ nhớ - ngay cả khi chúng không làm gì cả (idle). Giá trị mặc định của swapiness là 60, bạn có thể thay đổi nó tạm thời (reboot mới có hiệu lực thật sự) bằng lệnh sau (với root):
Code:
echo 50 > /proc/sys/vm/swappiness


Nếu bạn muốn thay đổi vĩnh viễn, có thể chỉnh vm.swappiness trong /etc/sysctl.conf

Quản lý swap space là công việc cần thiết của người quản trị hệ thống. Một kế hoạch tốt kết hợp với việc sử dụng đúng đắn sẽ đem lại nhiều lợi ích. Đừng sợ thử nghiệm, hãy luôn luôn theo dõi hệ thống của bạn, chắc chắn bạn sẽ thu được những kết quả mong muốn.

QuanTA.

Tìm hiểu về umask

Nguồn:
http://www.cyberciti.biz/tips/understanding-linux-unix-umask-value-usage.html
http://www.sun.com/bigadmin/content/submitted/umask_permissions.html

umask là gì?
umask được sử dụng để kiểm soát quyền mặc định của các files mới khi nó được tạo ra. umask gồm 4 chữ số trong hệ cơ số 8 (four-digit octal)

Gán umask mặc định như thế nào?
Bạn có thể gán umask mặc định trong /etc/bashrc hoặc /etc/profile cho tất cả các users. Phần lớn các distro đều gán là 0022 hoặc 0002.
Để gán umask cho một user xác định nào đó, bạn có thể chỉnh sửa ~/.bashrc của user đó và thêm vào dòng sau:
umask 022

Lưu lại, logout và login lại để thay đổi trên có hiệu lực.

0022 và 0002 nghĩa là gì?
umask mặc định 0002 được sử dụng cho normal user. Với mặt nạ (mask) này, quyền mặc định của thư mục sẽ là 775 và quyền mặc định của file sẽ là 664.

umask mặc định cho root là 0022, nghĩa là quyền mặc định của thư mục sẽ là 755 và quyền mặc định của file sẽ là 644.

Nôm na bạn có thể hiểu rằng: Trước khi file hoặc thư mục được tạo ra, quyền truy cập đối với chúng được xác định dựa vào hai giá trị: quyền truy cập cơ sở (base permissions) và mặt nạ (mask). Đối với thư mục, quyền truy cập cơ sở là 0777(rwxrwxrwx), còn đối với files là 0666 (rw-rw-rw).

Thiết lập giá trị mask như thế nào?
Giá trị "mask" được thiết lập nhờ lệnh umask. Tất cả các file và thư mục được tạo ra sau đó sẽ chịu ảnh hưởng của giá trị mask mới.

Để tính toán quyền truy cập thư mục với umask 022 (root user):
Quyền truy cập mặc định: 777
Giá trị umask: 022
Quyền truy cập cho phép: 755

Để tính toán quyền truy cập file với umask 022 (root user):
Quyền truy cập mặc định: 666
Giá trị umask: 022
Quyền truy cập cho phép: 644

Lấy một ví dụ đơn giản: Bạn cần gán umask để các files được tạo ra sau đó sẽ có permissions là 600.
Ta có:
Quyền truy cập mặc định: 666
Giá trị umask: 066
Quyền truy cập cho phép: 600

Code:
 $ umask 066
$ touch test.txt
$ ls -l test.txt
-rw------- 1 quanta quanta 0 2008-02-16 17:38 test.txt

Quyền truy cập cho phép là kết quả giữa phép toán sau:

Quyền truy cập cho phép = "quyền truy cập mặc định" AND (NOT (Giá trị umask))

Ví dụ:
Quyền truy cập mặc định: 666 = 110 110 110
Giá trị umask: 123 = 001 010 011
--> NOT (Giá trị umask) = NOT (001 010 011) = 110 101 100
Quyền truy cập cho phép = 110 110 110 AND 110 101 100 = 110 100 100 = 644


Friday, December 18, 2009

Nmap

nmap -p445 --script=smb-security-mode 192.168.1.1
nmap -p445 --script=smb-os-discovery 192.168.1.1

nmap -p445 --script=smb-enum-shares 192.168.1.1
nmap -v -p445 --script=smb-enum-shares --script-args=smbuser=test,smbpass=test 192.168.1.1

nmap -v -p445 --script=smb-enum-users 192.168.1.1

nmap -v -p445 --script=smb-enum-sessions 192.168.1.1

nmap -p445 --script=smb-enum-processes --script-args=smbuser=test,smbpass=test ip

nmap -p445 --script=smb-system-info 192.168.1.1

nmap -p445 --script=smb-check-vulns 192.168.1.1


Scan 1: syn stealth, ping both, ports 1-65535
# nmap -sS -PB -p 1-65535 -T Insane 192.168.0.99


Scan 2: null scan, ping both, fast ports, os detect
# nmap -sN -PB -F -O -T Insane 192.168.0.99


Scan 3: xmas scan, ping both, ports 1-1024, os detect
# nmap -sX -PB -p 1-1024 -O -T Insane 192.168.0.99


Scan 4: connect scan, no ping, fast ports

# nmap -sT -P0 -F -O -T Insane 192.168.0.99


Scan 5: xmas scan, ping both, fast ports, insane timing, spoofed decoy IPs 
# nmap -sX -PB -F -T Insane -D 192.168.0.1,192.168.0.254,192.168.0.199 192.168.0.99

or using the ME option:

# nmap -sX -PB -F -T Insane -D 192.168.0.1,192.168.0.254,ME,192.168.0.199 192.168.0.99

Tuesday, December 15, 2009

The Network Path Was Not Found

A solution (there could be several causes)

*netsh winsock reset

* On the target machine (the one you’re trying to connect to) open up Services, under Administrative Tools in the Start Menu.
* Scroll down to the Computer Browser service.
* If it is Disabled or set to Manual, set it to Automatic.
* Then start it. It may stop immediately again, but this is OK.
* At this point try to connect to the target machine.

If it still doesn’t work, you can try the following:

* open up Network Connections, under Control Panel.
* Right click on your network adapter and click on Properties.
* Click on Internet Protocol (TCP/IP), then click on Properties.
* Click on Advanced, and click on the WINS tab.
* Even if it is set to Default, set the radio button to Enable NetBIOS over TCP/IP.
* Press OK on each screen until everything’s closed.
* Go back to the client machine and try again.
* You should be able to connect!

If it still doesn’t work:

* Go back to the Services window and find the service named Routing and Remote Access.
* Double-click on it, set it to Manual, and stop it.
* Close Services and try to connect from your client machine again.

p/s: Chú ý kiểm tra tắt netware trên máy client.

Monday, December 14, 2009

Monday, December 7, 2009

Analyzing Malicious Documents Cheat Sheet

This cheat sheet outlines tips and tools for reverse-engineering malicious documents, such as Microsoft Office (DOC, XLS, PPT) and Adobe Acrobat (PDF) files.

General Approach

 1. Locate potentially malicious embedded code, such as shellcode, VBA macros, or JavaScript.
 2. Extract suspicious code segments from the file.
 3. If relevant, disassemble and/or debug shellcode.
 4. If relevant, deobfuscate and examine JavaScript, ActionScript, or VB macro code.
 5. Understand next steps in the infection chain.

Microsoft Office Binary File Format Notes

Structured Storage (OLE SS) defines a file system inside the binary Microsoft Office file.

Data can be “storage” (folder) and “steam” (file).

Excel stores data inside the “workbook” stream.

PowerPoint stores data inside the “PowerPoint Document” stream.

Word stores data inside various streams.

Tools for Analyzing Microsoft Office Files

OfficeMalScanner locates shellcode and VBA macros from MS Office (DOC, XLS, and PPT) files.

DisView disassembles bytes at a given offset of an MS Office file. (Part of OfficeMalScanner)

MalHost-Setup extracts shellcode from a given offset in an MS Office file and embeds it an EXE file for further analysis. (Part of OfficeMalScanner)

Offvis shows raw contents and structure of an MS Office file, and identifies some common exploits.

BIFF-Workbench shows raw contents and structure of an XLS file and supports editing and searching.

Office Binary Translator converts DOC, PPT, and XLS files into Open XML files (includes BiffView tool).

OfficeCat scans MS Office files for embedded exploits that target several known vulnerabilities.

Useful MS Office Analysis Commands

OfficeMalScanner file.doc scan brute Locate shellcode, OLE data, PE files in file.doc
OfficeMalScanner file.doc info Locate VB macro code in file.doc (no XML files)
OfficeMalScanner file.docx inflate Decompress file.docx to locate VB code (XML files)
DisView file.doc 0x4500 Disassemble shellcode at 0x4500 in file.doc
MalHost-Setup file.doc out.exe 0x4500 Extract shellcode from file.doc’s offset 0x4500 and create it as out.exe

Adobe PDF File Format Notes

A PDF File is comprised of header, objects, cross-reference table (to locate objects), and trailer.

“/OpenAction” and “/AA” (Additional Action) specifies the script or action to run automatically.

“/Names”, “/AcroForm”, “/Action” can also specify and launch scripts or actions.

“/JavaScript” specifies JavaScript to run.

“/GoTo*” changes the view to a specified destination within the PDF or in another PDF file.

“/Launch” launches a program or opens a document.

“/URI” accesses a resource by its URL.

“/SubmitForm” and “/GoToR” can send data to URL.

“/RichMedia” can be used to embed Flash in PDF.

“/ObjStm” can hide objects inside an Object Stream.

Be mindful of obfuscation with hex codes, such as “/JavaScript” vs. “/J#61vaScript”. (See examples)

Tools for Analyzing Adobe PDF Files

PDF StructAzer displays and modifies the structure and raw contents of the PDF file. (See user manual)

PDFiD identifies PDFs that contain strings associated with scripts and actions. (Part of Python PDF Tools)

PDF-parser identifies key elements of the PDF file without rendering it (Part of Python PDF Tools)

Origami is a Ruby framework for parsing, analyzing, modifying, and creating PDF files.

Sumatra PDF and MuPDF are lightweight and free viewers that may be used in place of Adobe Acrobat.

Pdftk tweaks PDFs and uncompresses page streams.

Malzilla can extract and decompress zlib streams from PDFs, and can help deobfuscate JavaScript.

Jsunpack-n can extract and decode JavaScript from pcap network captures, and can decode PDF files.

CWSandbox and Wepawet can automatically analyze some aspects of malicious PDF files.

Useful PDF Analysis Commands

pdfid.py file.pdf Locate script and action-related strings in file.pdf
pdf-parser.py file.pdf Show file.pdf’s structure to identify suspect elements
pdfscan.rb file.pdf Examine and display file.pdf’s structure (Usage)
pdftk file.pdf output out.pdf uncompress Uncompress page streams in file.pdf and save the result in out.pdf

Additional Malicious File Analysis Tools

McAfee FileInsight integrates a hex editor, calculator, disassembler, decoders, scripting support, etc.

ExeFilter can filter scripts from Office and PDF files.

VirusTotal can scan files with multiple anti-virus tools to identify some malicious documents.

References

Adobe Portable Document Format (PDF) Reference

Physical and Logical Structure of PDF Files

Methods for Understanding and Analyzing Targeted Attacks with Office Documents (video)

Analyzing MSOffice Malware with OfficeMalScanner (follow-up presentation)

PDF Security Analysis and Malware Threats

Malicious Origami in PDF (follow-up presentation)

Reverse-Engineering Malware cheat sheet

Post-Scriptum

Found this cheat sheet useful? Tweet it!

Special thanks for contributions and feedback to Pedro Bueno, Frank Boldewin, and Didier Stevens. If you have suggestions for improving this cheat sheet, please let me know.

This cheat sheet is distributed according to the Creative Commons v3 "Attribution" License. File version 1.5.

Take a look at my other security cheat sheets.


About the Author: Lenny Zeltser leads the security consulting practice at Savvis. His team provides security assessments, design, and operational assistance for business-critical IT infrastructure. Lenny also teaches malware analysis at SANS Institute, explores security topics at conferences and in articles, and volunteers as an incident handler at the Internet Storm Center.

An Illustrated Guide to the Kaminsky DNS Vulnerability

http://unixwiz.net/techtips/iguide-kaminsky-dns-vuln.html

Tuesday, November 24, 2009

Zimbra – Pop before smtp authentication howto

http://www.mnxsolutions.com/blog/linux/zimbra-pop-before-smtp-authentication-howto.html

Monday, November 23, 2009

450 Client host rejected: cannot find your hostname

- Turn off reject_unknown_client; which rejects the request when the client IP address has no PTR (address to name), or when the PTR record does not have a matching A record (name to address).
- Turn off reject_unknown_hostname; which rejects the request when the hostname in the client HELO (EHLO) command has no DNS A or MX record.

Sunday, November 22, 2009

AH và ESP

- AH có khả năng cung cấp cơ chế xác thực và bảo đảm tính toàn vẹn (integrity) của dữ liệu là vì AH Header chứa một "chữ ký số" được gọi là giá trị kiểm tra tính toàn vẹn (Integrity Check Value-ICV). Thực chất nó là một giá trị băm được dùng để kiểm tra xem liệu gói tin có bị thay đổi trên đường truyền hay không. Vì AH sử dụng IP header để tính toán ICV nên chúng ta có thể chắc chắn rằng địa chỉ nguồn của gói tin là xác thực và gói tin này xuất phát từ đúng nơi gửi.

Hơn nữa, AH cũng sử dụng các giá trị sequence number hỗ trợ việc chống lại kiểu tấn công phát lại (replay attack). Vì các thiết bị truyền thông sử dụng giá trị này để theo dõi dòng dữ liệu trao đổi, một kẻ tấn công với ý định chiếm quyền truy cập vào VPN không thể gửi lại gói tin mà hắn "bắt" được.

Ngoài ra, một vấn đề cần lưu tâm ở đây, đó là AH xác thực gói tin dựa vào thông tin IP header. Do vậy, nó sẽ không tương thích với các thay đổi do cơ chế NAT mang lại. Vì giá trị ICV của AH đã được tính toán trước NAT nên khi gói tin được gửi tới đích, việc kiểm tra tính toàn vẹn sẽ thất bại(!)

Mặt khác, vì AH không hỗ trợ bảo vệ tính mật (confidentiality) của dữ liệu trong các gói tin, nên nó sẽ không phải thực hiện tính toán nhiều để mã hoá các gói tin, do đó công việc xử lý và đóng gói các gói tin sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đây là những đặc điểm góp phần làm cho AH trở thành một giải pháp hợp lý cho những nơi chỉ cần bảo toàn và xác thực thông tin địa chỉ IP và cần hiệu năng cao

- Cách thức hoạt động của ESP có khác biệt đôi chút phụ thuộc vào chế độ làm việc của IPSec. Trong chế độ Transport, ESP chỉ đơn thuần thêm phần header của bản thân nó vào sau phần IP header và mã hoá toàn bộ phần còn lại của gói tin từ tầng 4 trở lên. Nếu trong quá trình thương lượng khởi tạo một IPSec connection có chỉ định sử dụng dịch vụ xác thực của ESP, khi đó ESP sẽ thêm một phần (trailer) chứa thông tin ICV để đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực. Không giống với AH, ESP ICV không tính toán dựa trên các thông tin về IP header.

ESP là giải pháp cho phép IPSec chạy trên hệ thống có xảy ra quá trình NAT với điều kiện IPSEC được thiết lập ở chế độ tunnel . Tuy nhiên trong chế độ transport, ESP và NAT không tương thích với nhau vì các thông tin của phần header của gói tin đã bị NAT thay đổi. Khi NAT thực hiện thay đổi phần thông tin về IP, nó cũng sẽ tính lại giá trị checksum trong TCP header. Và bởi vì TCP checksum được tính toán không chỉ dựa vào TCP header, mà nó còn dựa vào các thông tin từ IP header, như địa chỉ nguồn/đích của gói tin nên NAT đã phá vỡ tính toàn vẹn của gói tin. Trong chế độ Transport ESP, toàn bộ TCP header đã được mã hoá, NAT box sẽ không thể tính toán lại TCP checksum. (Vấn đề tương tự đối với UDP packets khi UDP checksum được tính đến). Kết quả là trước khi giải mã, gói tin sẽ bị hủy vì không bảo đảm tính toàn vẹn. Vấn đề này có thể được giải quyết nếu như không đụng đến TCP checksum trong mọi trường hợp. smilie

Trong chế độ Tunnel ESP, NAT hoàn toàn được tương thích vì toàn bộ gói tin nguồn bao gồm các thông tin về IP và thông tin ở tầng 4 được đóng gói và do đó không bị xử lý bởi NAT. Vì thông tin về IP, TCP header, TCP checksum không bị thay đổi trong chế độ Tunnel ESP nên gói tin sẽ được giải mã và thoả mãn tính toàn vẹn. Tuy nhiên, mặc dù ESP traffic trong chế độ Tunnel có thể tương thích với NAT, bạn sẽ gặp phải các vấn đề liên quan đến NAT khi thương lượng các tham số cho IPSec connection. Chẳng hạn, one-to-many NAT (thường được hiểu là PAT) sẽ sửa đổi tham số cổng nguồn của một outbound IKE packet, dẫn đến giá trị cổng UDP 500 dành cho IKE bị thay đổi, từ đó dẫn đến việc thất bại khi phân phối khoá cho các tham số của IPSec session.

Một vấn đề còn đang tranh cãi nữa là khả năng xác thực của ESP. Như ta đã biết, ESP có khả năng cung cấp cơ chế xác thực, nhưng giá trị băm mà nó sử dụng được sinh ra dựa trên toàn bộ gói tin ngoại trừ phần IP header và phần authentication trailer. Điều này giúp cho ESP authentication tương thích với NAT, nhưng việc thiếu xác thực của IP header sẽ không đảm bảo được nguồn gốc của gói tin. May thay, trong hầu hết các cài đặt, việc kiểm tra tính xác thực cho phần IP payload cũng đủ để nói lên nguồn gốc của gói tin này!

Mail Header

Thường các Mail client đều có chức năng cho phép xem nội dung chi tiết của mail header.

Sau đây là một ví dụ:

X-Apparently-To: someone@yahoo.com via 206.190.58.160; Wed, 21 Mar 2007 20:52:21 -0700
X-Originating-IP: [216.82.250.163]
Return-Path:
Authentication-Results: mta419.mail.re4.yahoo.com from=mymachine.somecompany.com; domainkeys=neutral (no sig)
Received: from 216.82.250.163 (HELO mail130.messagelabs.com) (216.82.250.163) by mta419.mail.re4.yahoo.com with SMTP; Wed, 21 Mar 2007 20:52:21 -0700
X-VirusChecked: Checked
X-Env-Sender: me@mymachine.somecompany.com
X-Msg-Ref: server-12.tower-130.messagelabs.com!1174535539!4933233!1
X-StarScan-Version: 5.5.10.7.1; banners=.,-,-
X-Originating-IP: [123.123.123.123]
Received: (qmail 18448 invoked from network); 22 Mar 2007 03:52:19 -0000
Received: from externalmail.somecompany.com (HELO genericgateway.somecompany.com) (123.123.123.123) by server-12.tower-130.messagelabs.com with SMTP; 22 Mar 2007 03:52:19 -0000
Received: from internalmail.somecompany.com ([10.20.30.40]) by genericgateway.somecompany.com (Mailer xyz) with ESMTP id 2007032214521793-200256 ; Thu, 22 Mar 2007 14:52:17 +1100
Received: from mymachine.somecompany.com ([192.193.194.195]) by internalmail.somecompany.com (Mailer xyz) with ESMTP id 2007032214521636-372052 ; Thu, 22 Mar 2007 14:52:16 +1100
Received: (from me@localhost) by mymachine.somecompany.com (AIX5.2/8.11.6p2/8.11.0) id l2M3qBm2412594 for someone@yahoo.com; Thu, 22 Mar 2007 14:52:12 +1100
Date: Thu, 22 Mar 2007 14:52:12 +1100
From: me@mymachine.somecompany.com Add to Address BookAdd to Address Book Add Mobile Alert
Message-Id: <200703220352.l2m3qbm2412594@mymachine.somecompany.com>
To: someone@yahoo.com
Subject: Test to conmale


216.82.250.163: là IP của message lab mà yahoo dùng.
123.123.123.123: là public IP của nguồn mail gởi đi.
10.20.30.40: là private IP của mail server nằm trong nội mạng (hoặc DMZ).
192.193.194.195: là private IP của máy dùng để gởi mail đi --> IP bồ muốn biết smilie)

Có những mail server (SMTP) có quy định lột bỏ hết các mail header entries thuộc bên trong nội mạng nên việc xác định private IP có thể không được.

Thân mến.

Netstat

Cột đầu tiên chỉ Protocol. Là TCP hay UDP

Cột thứ hai chỉ local port. Nghĩa là xem port nào đang mở.
o Nếu cột này có dạng: x.y.z.t PORT có nghĩa là máy đang có một service lắng nghe cổng là PORT, IP là x.y.z.t Nếu có một host khác muốn connect đến máy này, nhưng không kết nối với NIC có IP x.y.z.t thì sẽ không thể connect đến PORT được.
o Nếu cột này có dạng: 0.0.0.0 PORT có nghĩa là máy có service lắng nghe trên cổng là PORT. Tất cả các host nếu có route đến đều có thể connect.

Cột tiếp theo (số 3) là foreign port.
o Nếu status là ESTABLISHED thì cột này chỉ IP PORT của remote host
o Nếu status là listENING thì cột này chỉ các IP PORT mà service đó chập nhận. Thường cột này sẽ có dạng 0.0.0.0:* hoặc *:* chỉ đầu kia của socket có thể có IP bất kỳ và port bất kỳ. Vì đa phần các client khi connect sẽ dùng các empherical port (các port lớn hơn 1024, không phải dành cho các service thông dụng)

DNS - PXMMRF

Quá trình phân giải một tên miền thành một public IP giúp ta có thể kết nối với một server muc tiêu, thí du một webserver, theo các bứoc cơ bản sau:

1- Đánh tên miền, thí dụ www.hvaonline.net, trên thanh đia chỉ của trình duyệt hay đánh tên miền vào một vị trí qui định trong một tiện ích với DNS-enabled.

2- DNS client (hay còn gọi là DNS lookup client) trong HDH sẽ đựoc kích hoạt. DNS client trong Windows được kích hoạt với sự giúp đỡ của một file Dynamic loaded library (DLL). DNS client sẽ kích hoạt Library Function của DLL và sau đó DLL sẽ tiến hành quá trình kết nối với một DNS server. (Còn trong Linux quá trình có khác một chút: application liên quan (thí dụ trình duyệt web) sẽ chuyển Domain name đến DNS client và chờ nó trả lời).

Các DNS client của Microsoft đều có tính năng Local caching (lưu trữ một bảng phân giài tên miền có sẵn trong máy), tính năng này gọi là DNS client service (hay còn gọi là DNSCACHE).
Từ Windows prompt đánh lệnh ipconfig/displaydns, chúng ta sẽ thấy một bảng phân giải tên miền khá dài, kẻm theo các thông số liên quan như: Record type, TTL, Data Length, A record.. (Hãy thử xem các bạn! Xem xem có những tên miền độc hại, hay tên miền XXX đang bị lưu trữ, ngoài mong muốn của ta hay không ? Hề hề
)
Bảng phân giải tên miền trong DNSCACHE này đựoc DNS client lưu lại sau các lần ta thừong xuyên truy cập đến các website quen thuộc. Nếu ta lại truy cập lần sau đến các website này, thì DNS client sẽ sử dụng các dữ liệu lưu trữ và chuyển đến application (trình duyệt), mà không cần kết nối với một DNS server bên ngoải, nếu như TTL chưa expired.

3-DNS client bắt đầu gửi các truy vấn (request) đến DNS server. Nhưng ta cần nhớ điều này: DNS client sẽ gửi request đến một DNS server "gần" nhất. Đó chính là DNS server đựoc lắp đặt trên local network của user (của ta), thửong là các DNS server của ISP. [Cũng chú ý là DNS client của Windows 2K SP4 và Windows mới hơn đã đựoc cấu hình để trứoc hết gửi request đến ISP Primary DNS server, nếu tại đây tên miền không đựoc phân giải thì nó mới gửi request tiếp đến Secondary DNS server ( hay Slave DNS server)]
Các ISP DNS server chính là recursive DNS server, chúng còn đựoc gọi là các "non-authoritative DNS server", hay là Resolver, mặc dù tôi không thích gọi chúng là Resolver, vì có thể nhầm với một trình Resolver trong HDH.

Nếu tính năng Recursion (Recursion- là hỏi DNS server khác hộ cho ta về việc phân giải tên miền) trên recursive DNS server không bị disabled (một vài Admin. quá cẩn thận làm việc kỳ như vậy đấy) thì nó sẽ tiêp nhận các request từ DNS client và bắt đầu phân giải tên miền. Nếu tên miền cần phân giải đã có trong CACHE của DNS server thì nó sẽ lấy dữ liệu trả lời ngay cho DNS client. DNS client tiếp nhân thông tin trả lởi và chuyển (convert) thông tin từ ngôn ngữ mà DNS server hiểu sang ngôn ngữ mà application (trình duyệt) có thể hiểu đựoc, cho application này. Nếu trong CACHE không có sẵn thì recursive DNS server bắt đầu quá trình hỏi các DNS khác, các DNS bên ngoài (trong RFC 1035-1987, mục 2: Common configuration, ngừoi ta gọi các DNS server bên ngoài này là "Foreign name server"). Vậy chúng thưc sư là các DNS server gì?

4- Recursive DNS server lúc này phải tìm trên mạng các DNSserver chịu trách nhiệm quản lý các hậu tố DNS của tên miền cần phân giải, là .com, .net..., trong thí dụ của ta tên miền cần phân giải là www.hvaonline.net thì recursive DNS server phải tìm ra các DNS server quản lý .net.
Nhưng làm thế nào mà tìm ra đựoc những DNS server quản lý .net trong hàng triệu DNS server trên mạng?
Cũng có cách đấy, recursive DNS server sẽ phải hỏi 13 Root DNS server xem những DNS server nào quản lý .net. Nhưng các Root DNS server ở đâu? Danh sách 13 Root DNS server này, kèm public IP đựoc lưu trữ trong chínhDNS server (phần mềm quàn lý DNS cài trong hệ thống- như Windows DNS, BIND...). Ai đã từng thiết lâp một DNS server sẽ tìm thấy chúng, nếu mở lần lựot các thẻ trên các giao diện của phần mềm. Ngoài ra cũng có thể thấy nó trong 1 file có tên là cache.dns tai thư mục \winnt\system32\dns hay windows\system32\dns.
Recursive DNS server, căn cứ danh sách 13 root DNS server và IP của chúng sẽ gửi các truy vấn đến các root DNS server này.

5- Tiếp nhận các request từ recursive DNS server, một hay một vài root DNS server sẽ trả lởi (respond) vả gửi dữ liệu đến recursive DNS server. Căn cứ thông tin cung cấp từ root DNS server, recursive DNS server sẽ gửi các request đến tất cả DNS server quản lý .net, vì nó không biết rõ trong các DNS server thì cái nào lưu trữ trong cache tên miền hvaonline.net. Môt hay một vài DNS server quản lý hvaonline.net sẽ trả lời recursive DNS server.
Tiếp nhân thông tin phân giải tên miền hvaonline.net từ DNS server nói trên, recursive DNS server sẽ chuyển thông tin phân giải tên miền về cho DNS client của máy ta và DNS client sẽ chuyển tiếp thông tin này cho application (trình duyệt). Chú ý là các DNS server quản lý tên miền hvaonline.net này mới chính là các Authoritative DNS server của tên miền hvaonline.net.

Hơi dài dòng nhỉ phải không các bạn. Nhưng phân tích kỹ quá trình phân giải tên miền chúng ta sẽ thấy rõ những yếu tố làm tiền đề cho các cuộc tấn công "DNS cache poisoning" như kiểu tấn công "Birthday Paradox" hay có thể kiểu tấn công mà Dan Kaminsky đề cập (nói có thể vì cho đến nay anh ta- Dan Kaminsky còn khá trẻ-chưa nói bất cứ chi tiết cụ thể nào về cơ chế tấn công). Anh ta hứa là sẽ chỉ nói vào ngày 6.8.08 tại diễn đàn Black Hat.

Các yếu tố làm tiền đề cho cuôc tấn công "DNS cache poisoning" là:

1- Muc tiêu của cuôc tấn công chủ yếu là các ISP recursive DNS server, không phải là các Foreign name server (hay Authoritative DNS server) vì thừong các user (hay hacker) không "liên hệ" trưc tiếp với chúng.

2- Tên miền gửi kèm theo request gửi từ hacker không có trong recursive DNS server cache.

3- Recursive DNS server phải enable option recursion (nhưng thừong như vậy)

4- Các gói tin trả lời giả mạo gửi từ máy hacker đến Victim recursive DNS server phải hiểu là giả mạo trả lời cùa, từ Authoritative DNS servers (hay gọi là Foreign name servers).

5- Khi hacker gửi các gói tin trả lời giả mạo đến recursive DNS server thì đồng thời các Authoritative DNS cũng gửi các gói tin trả lời thật (hợp lệ) đến recursive DNS server này. Có một sự "cạnh tranh" giữa 2 dòng thông tin. Các Authoritative DNS server thừong khá mạnh, hay rất mạnh. Do vậy muốn thành công hacker có thể phải tìm cách làm chúng "chạy chậm" lại, bằng cách DoS vào các Authoritative DNS server chẳng hạn.

6- Vì các recursive DNS server (hay chính xác hơn là các phần mềm quản lý DNS trong hệ thống) lại đồng thời gửi nhiều request đến tất cả các Authoritative DNS server nên tạo điều kiện thuân lơi khá lớn cho hacker gửi gói tin trả lởi giả mạo có transaction ID (hay còn gọi là requestID) trùng với transaction ID mà recursive DNS server tạo ra một cách xác xuất. Vì vậy gói tin trả lời giả mạo của hacker có thuân lợi hơn để đựoc recursive DNS server coi là hợp lệ và chấp nhận.

7- Nếu recursive DNS server đựoc cấu hình cho TTL đủ ngắn, dù hacker có poisoning đựoc cache của DNS server, thì tác dụng thưc tế của cuộc tấn công cũng rất hạn chế.

Thursday, November 19, 2009

Phát hiện máy đã bị nhiễm rootkit

Đây là một mẹo nhỏ mà tôi vẫn thường sử dụng để phát hiện ra trường hợp máy đã bị nhiễm rootkit (loại ẩn process). Cũng không có gì đặc biệt lắm, cách làm là sử dụng chính tool Task Manager

Các bạn hãy để ý phần trăm CPU rỗi trong tab process


Và hãy so sánh nó với % CPU busy bên tab performance.


Nếu tổng là 100% thì máy bình thường. Trong trường hợp máy bị nhiễm rootkit thì System Idle Process vẫn rất cao khoảng >95% trong khi CPU Usage có thể lên tới 50%

Còn như thế này nghĩa là đang "phê" virus rồi



How to Find and Check Number of Connections to a Server

- Whenever a client connects to a server via network, a connection is established and opened on the system. On a busy high load server, the number of connections connected to the server can be run into large amount till hundreds if not thousands. Find out and get a list of connections on the server by each node, client or IP address is useful for system scaling planning, and in most cases, detect and determine whether a web server is under DoS or DDoS attack (Distributed Denial of Service), where an IP sends large amount of connections to the server. To check connection numbers on the server, administrators and webmasters can make use of netstat command.


- Below is some of the example a typically use command syntax for ‘netstat’ to check and show the number of connections a server has. Users can also use ‘man netstat’ command to get detailed netstat help and manual where there are lots of configurable options and flags to get meaningful lists and results.

netstat -na
Display all active Internet connections to the servers and only established connections are included.

netstat -an | grep :80 | sort

Show only active Internet connections to the server at port 80 and sort the results. Useful in detecting single flood by allowing users to recognize many connections coming from one IP.

netstat -n -p|grep SYN_REC | wc -l
Let users know how many active SYNC_REC are occurring and happening on the server. The number should be pretty low, preferably less than 5. On DoS attack incident or mail bombed, the number can jump to twins. However, the value always depends on system, so a high value may be average in another server.

netstat -n -p | grep SYN_REC | sort -u
List out the all IP addresses involved instead of just count.

netstat -n -p | grep SYN_REC | awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}'
List all the unique IP addresses of the node that are sending SYN_REC connection status.

netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
Use netstat command to calculate and count the number of connections each IP address makes to the server.

netstat -anp |grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
List count of number of connections the IPs are connected to the server using TCP or UDP protocol.

netstat -ntu | grep ESTAB | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr
Check on ESTABLISHED connections instead of all connections, and displays the connections count for each IP.

netstat -plan|grep :80|awk {'print $5'}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -nk 1
Show and list IP address and its connection count that connect to port 80 on the server. Port 80 is used mainly by HTTP web page request.

Show mtarestriction

su - zimbra
zmprov gacf | grep -i
mtarestriction

"Relay Access Denied" errors in the MTA log (/var/log/zimbra.log)

"http://wiki.zimbra.com/index.php?title=ZimbraMtaMyNetworks"

- Không liệt kê trusted netwok --> Zimbar báo no relay allow
, không cho relay từ mail client
zmprov gs mail.bank.com.vn | grep -i zimbraMtaMyNetworks để xem zimbraMtaMyNetworks (MTA Trusted Networks) hiện tại
kết quả --> zimbraMtaMyNetworks: 127.0.0.0/8 10.0.25.0/24 10.0.0.0/8
Bổ sung thêm
zmprov ms mail.bank.com.vn zimbraMtaMyNetworks '127.0.0.0/8 10.0.25.0/24 10.0.0.0/8 192.168.1.0/24'
Sau đó khởi động lại
zmmailboxdctl restart
(hoặc postfix reload)
- Nếu Alice đang dùng một máy có network không thuộc network "white list" mà access MTA này thì nó phải reject bởi vì đây là nguyên tắc không cho phép open relay. Cách duy nhất và tạm gọi là "reliable" là cách cho phép Alice "pop before smtp", đây là một cách buộc Alice phải authenticate xuyên qua pop3 (nhận mail) trước khi tạm thời open relay để Alice có thể gởi mail (xuyên qua smtp) vào qmail (rồi qmail mới gởi mail của Alice đến một MTA khác là đích).

- Nếu Alice đang dùng một máy có network không thuộc network "white list" mà access MTA này và access vào một web front end (web mail chẳng hạn) thì sau khi authenticate trên webmail ấy, Alice có thể gởi mail xuyên qua webmail. Ở tình trạng này, IP của webmail ấy đã thuộc "white list" của qmail MTA kia cho nên mail sẽ được qmail tiếp nhận (rồi qmail mới gởi mail của Alice đến một MTA khác là đích).

Wednesday, November 11, 2009

Layer 2 Network Protections against Man in the Middle Attacks

The configuration commands shown in this article are for Cisco IOS, but equivalent commands are available on Brocade, HP and most other managed switches on the market today. We’ll be covering DHCP Snooping, Dynamic ARP inspection, IP Source Guard, and Rate Limiting of ARP packets.

DHCP Snooping

DHCP Snooping intercepts all DHCP traffic, and maintains a table of MAC addresses to IP Addresses called a DHCP Snooping binding database. This sounds a lot like an ARP table, but is used instead to validate ARP traffic to protect against Man in the Middle Attacks which might poison the ARP table.

DHCP Snooping by default blocks all DHCP offer packets inbound to the switch port, which means that if a DHCP server is on that port, the DHCP requests will reach the server, but the addresses will never reach the DHCP client. So after enabling DHCP snooping, configure any ports that have DHCP servers attached, or uplink to switches with DHCP servers as “trusted”.

It makes good sense to periodically store your DHCP Snooping database to flash memory or a tftp or (preferably) an scp server. Without this, if a switch is rebooted, clients on untrusted ports will not have connectivity until they renegotiate a DHCP lease.

Anyone who has ever had a home router (with its DHCP server) appear on their corporate network knows how disruptive this can be, and can attest to just how valuable these DHCP snooping functions can be just to mitigate that one situation.

Configuration:

Switch(config)# ip dhcp snooping
Enables DHCP snooping globally.
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1,2,6 Enables DHCP snooping on VLANs 1, 2 and 6 (this of course will be unique for each site)
Switch(config)# int g0/7
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
On the port with the DHCP server (gig 0/7 in this example), enable dhcp snooping trust
Switch(config)# ip dhcp snooping database tftp://192.168.10.50/dbfile On bootup, read the dhcp snooping database from a tftp server

Dynamic ARP inspection (DAI)


This feature uses the table created by the DHCP Snooping feature to validate all ARP responses that arrive inbound to switch ports. Gratuitious ARPs are integral to all Man in the Middle attacks that use ARP Cache poisoning. What DAI does is simply drop all ARP replies that do not have corresponding entries in the DHCP Snooping binding database. ARP reply packets where the MAC address in the body of the packet do not match the MAC address in the Ethernet header are also dropped.

In non DHCP environments, DAI can operate against a statically defined ARP ACL.
Ports that have multiple MAC addresses, such as uplink to physical or virtual switches, should be configured as “trusted”, this bypasses all DAI functions.

Configuration:

Switch(config)# ip arp inspection vlan 1 Turn on arp inspection for vlan 1
Switch(config)# int g0/8
Switch(config-if)# ip arp inspection trust

trust int g0/8 to have multiple arp entries - for instance, uplinks to
physical or virtual switches, clusters, load balancers in some cases.

IP Source Guard


This feature uses the DHCP Snooping database as well, but takes things one step further. When a client host powers on, IP Source Guard will filter all traffic to and from that port except for the DHCP request and reply traffic. Once the address is assigned and the DHCP Snooping entry is populated for the port, any traffic received from that port from a different ip address is filtered.

Configuration:

Switch(config)# Int g0/8
Switch(config-if)# ip verify source
Enable ip source guard on one interface

or

Switch(config)# int g0/8
Switch(config-if)# ip verify source vlan dhcp-snooping
Enable ip source guard for all vlans defined on this interface

Rate Limiting Incoming ARP Packets


Many tools that perform Man in the Middle attacks based on ARP poisoning will generate large volumes of ARP reply packets (Gratuitous ARPs). Switches can generally be configured to Rate Limit these packets, and in many cases can be configured to either alert if a threshold is exceeded, or to place any ports that exceed a configured threshold in an error state, either for a configured period of time or until manually reset.

By default, when dynamic ARP inspection is configured, ARP packets are rate limited to some default value (15 per second on cisco platforms, but this may vary on other switches)

Configuration

Switch(config-if)# ip arp inspection limit rate 20

configure arp inspection for 20 packets
per second. By default, if this is
exceeded, the port is placed into an
"errdisable" state.

Switch(config-if)# errdisable recovery cause arp-inspection interval 240 re-enable the errdisable'd port after
240 seconds.

Caveats and Comments on Layer 2 Network Protections

Many network components require on changing MAC addresses, so care should be taken when defining protections against ARP poisoning. These features should be disabled on interfaces that have components that have:

 • Standby features such as vrrp, vrrp-e, hsrp and similar router or firewall clustering applications
 • load balancers, or hosts configured with load balancing solutions such as Microsoft NLB
 • Any clustering application such as microsoft, linux, solaris or other clustering solutions
 • Ports that connect to Vmware ESX vswitch uplink ports, as a vmotion involves a virtual server mac migrating from one physical switch port to another with a corresponding RARP packet after completion.
 • Switch ports that connect to ESX uplink ports that support load balanced or failover configurations for the ESX Service Console or vmkernel ports.


Features such as rate limiting of ARP packets, Storm control and port security (these 2 aren't covered in this post) can simply disable ports if their function is triggered. Unless configured for recovery, disabled ports remain in an Error Disabled state until manually re-enabled. Needless to say, this can cause major service disruptions unless implemented carefully.

While there are certainly some things to watch out for in implementing these features, the benefits of configuring the protections we've discussed almost always outweigh the risks (by a country mile). Most enterprises should really consider implementing at the very least DHCP Snooping and Dynamic ARP Inspection.

Tuesday, November 10, 2009

Tesking Checkpoint

1. Tail -f views messages in real-time. Fw log views the Firewall connection logs in
real-time : Tail -f /var/log/messages

2. Display interface statistics : Ifconfig -a (clish)

3. Setting the UID of 0 from the Voyager or the CLI will give the same machine permissions
as the root user on a Nokia IPSO device

4. The default priority when setting up VRRP on IPSO is 100

5. The Time-to-Live for a VRRP packet must be set to 255 otherwise the router should
discard the packet

6. View the current connections table: fw tab -t connections -s

Auditing Nokia Firewall

- Kiểm tra gói tin bị drops (over 1000) sẽ gây tắc nghẽn tại firewal
ipsctl -a | grep in_qdrop

- Kiểm tra Disk va Swap Space ( capacity không vượt quá 80%)
df -k

- Kiểm tra interface throughput report (bandwidth)
ipsctl -a | grep out_qdrops

Sunday, November 8, 2009

Initial TTL values

The following table shows the initial TTL values that are used by a number of operating systems. Why should you care? Well when you are looking at a trace it is sometimes not obvious where the protocol analyzer was in relation to the hosts of interest. By looking at the TTL values recorded by the analyzer and knowing the initial TTL value you can get an idea of the "distance" between the end points and the analyzer. I gleaned the information in this table from looking at traces and when possible system documentation. I have also stolen shamelessly from other sources on the web.


OSVersionProtocolTTLNotes




AIX
TCP60
AIX
UDP302
AIX3.2, 4.1ICMP2553




BSDIBSD/OS 3.1 and 4.0ICMP2553




CompaTru64 v5.0ICMP643




DEC PathworksV5TCP and UDP302




FreeBSD2.1RTCP and UDP642
FreeBSD3.4, 4.0ICMP2553
FreeBSD5.0ICMP642




HP-UX9.0xTCP and UDP302
HP-UX10.01TCP and UDP642
HP-UX10.20ICMP2553
HP-UX11.00ICMP2553
HP-UX11.00TCP64




Irix5.3TCP and UDP602
Irix6.xTCP and UDP602
Irix6.5.3, 6.5.8ICMP2552




MPE/IX (HP)
ICMP200




Linux2.0.x kernelICMP643
Linux2.2.14 kernelICMP2553
Linux2.4 kernelICMP2553
LinuxRed Hat 9ICMP and TCP64




MacOS/MacTCP2.0.xTCP and UDP602
MacOS/MacTCPX (10.5.6)ICMP/TCP/UDP64




NetBSD
ICMP2553




Netgear FVG318
ICMP and UDP64




OpenBSD2.6 & 2.7ICMP2553




OpenVMS7.1-2ICMP2553




OS/2TCP/IP 3.0
644




OSF/1V3.2ATCP602
OSF/1V3.2AUDP302




Solaris2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8ICMP2553
Solaris2.8TCP64




StratusTCP_OSICMP255
StratusTCP_OS (14.2-)TCP and UDP301
StratusTCP_OS (14.3+)TCP and UDP641
StratusSTCPICMP/TCP/UDP60




SunOS4.1.3/4.1.4TCP and UDP602
SunOS5.7ICMP and TCP255




UltrixV4.1/V4.2ATCP602
UltrixV4.1/V4.2AUDP302
UltrixV4.2 - 4.5ICMP2553




VMS/Multinet
TCP and UDP642
VMS/TCPware
TCP602
VMS/TCPware
UDP642
VMS/Wollongong1.1.1.1TCP1282
VMS/Wollongong1.1.1.1UDP302
VMS/UCX
TCP and UDP1282




Windowsfor WorkgroupsTCP and UDP322
Windows95TCP and UDP322
Windows98ICMP32
Windows98, 98 SEICMP1283
Windows98TCP128
WindowsNT 3.51TCP and UDP322
WindowsNT 4.0TCP and UDP1282
WindowsNT 4.0 SP5-
324
WindowsNT 4.0 SP6+
1284
WindowsNT 4 WRKS SP 3, SP 6aICMP1283
WindowsNT 4 Server SP4ICMP1283
WindowsMEICMP1283
Windows2000 proICMP/TCP/UDP128
Windows2000 familyICMP1283
WindowsServer 2003
1284
WindowsXPICMP/TCP/UDP128

Monday, November 2, 2009

Cyber Security Awareness Month 2009 - Summary and Links

Published: 2009-11-01,
Last Updated: 2009-11-01 23:58:30 UTC
by Marcus Sachs (Version: 1)

As requested by many readers, below are links to all 31 of the diaries that we wrote for Cyber Security Awareness Month 2009. In 2007 we covered a large range of subjects based on what our readers submitted as ideas. In 2008 we took a closer look at the six steps of incident handling. This year we examined 31 different ports/services/protocols/applications and discussed some of the major security issues. Many readers submitted comments, tips, and tricks for securing them. If you have additional comments on any of these diaries feel free to add them directly to the bottom of the diary (you have to log in first) or if you want to remain anonymous you can send them to us via our contact form.

1 - Port 445 - SMB over tcp
2 - Port 0
3 - Port 5900 - VNC
4 - Port 20/21 - FTP-data/FTP
5 - Port 31337 - trojan horses
6 - Ports 67&68 udp - bootp and dhcp
7 - Port 6667/8/9/7000 - IRC
8 - Port 25 - SMTP
9 - Port 3389 -RDP
10 - The Questionable Ports
11 - Port 111 - RPCBind aka Portmapper
12 - Ports 161/162 - Simple Network Management Protocol (SNMP)
13 - Ports 3128, 8080 & .... - Proxies
14 - Port 514 - syslog
15 - Ports 995, 465, and 993 - Secure Email
16 - Port 1521 - Oracle TNS Listener
17 - Port 22 - SSH
18 - Port 23 - Telnet
19 - ICMP
20 - Ports 5060 & 5061 - SIP (VoIP)
21 - Port 135 - MS DCE locator
22 - Port 502 - Modbus
23 - Port 179 - Border Gateway Protocol
24 - Ports 1-20 and 37 - The Small Services
25 - Port 80 and 443 - Web services
26 - Ports 1433/1434 - MS SQL
27 - Ports 135, 137, 138, 139, ... - MS Active Directory Ports
28 - Port 123 - ntp
29 - Port 53 - dns
30 - Ports 47, 50, 500, 1723, 4500, ... - The "Common" IPSEC VPN Protocols
31 - Port 113 - ident

Marcus H. Sachs
Director, SANS Internet Storm Center

Windows 7 Hands On Lab - Step By Step

Dear All,

Nhân sự kiện Microsoft ra mắt "Hệ Điều Hành Được Mong Đợi Bấy Lâu: Windows 7". Nhất Nghệ phối hợp cùng Microsoft Việt Nam biên soạn 1 bộ hands-on Lab giúp các bạn khám phá những tính năng ưu việt của Windows 7.

Bộ Lab gồm 11 bài được biên soạn ở dạng tài liệu "step-by-step" theo 3 cấp độ: Beginer - Advanced - Expert.





A. CẤP ĐỘ BEGINNER

LEVEL 1 - LAB 1: WINDOWS 7 INSTALL – MIGRATE – UPGRADE


I. GIỚI THIỆU

Bài lab triển khai:

- Cài đặt mới (clean installation) Windows 7.
- Chuyển dữ liệu người dùng từ một máy Windows 7 sang một máy Windows 7 khác.
- Nâng cấp một máy Windows Vista Ultimate Service Pack 1 thành một máy Windows 7 và giữ nguyên mọi thông tin hiện có.

Các bước thực hiện:

A. Cài đặt mới: Thực hiện trên máy chưa có hệ điều hành, dùng đĩa DVD source Windows 7.
B. Chuyển dữ liệu người dùng: Thực hiện trên máy Windows 7 vừa cài đặt xong ở phần A
C. Nâng cấp: Thực hiện trên một máy Windows Vista Ultimate Service Pack 1, dùng đĩa DVD source Windows 7.

Xem chi tiết...


LEVEL 1 - LAB 2: WINDOWS 7 USER ACCOUNT CONTROL

I. GIỚI THIỆU

Bài lab triển khai trên một máy Windows 7 với mục tiêu khảo sát và thử nghiệm một số thông số liên quan đến cơ chế User Account Control (UAC)

Các bước thực hiện:

A. Thay đổi thông số UAC
B. Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 1
C. Khảo sát phản ứng của UAC Notifications level 2
D. Tắt chức năng UAC


Xem chi tiết...


LEVEL 1 - LAB 3: WINDOWS 7 BITLOCKER

I. GIỚI THIỆU

BitLocker là một tính năng tích hợp của Windows 7 có khả năng tăng cường bảo mật dữ liệu bằng cách mã hóa dữ liệu trên các phương tiên lưu trữ (hard disk drive, USB drive). Khi muốn truy cập thông tin, người dùng buộc phải nhập mật khẩu.

Các bước thực hiện:

A. Kích hoạt & Cấu hình BitLocker trên một đĩa USB.
B. Kiểm tra kết quả.
C. Thay đổi mật khảu BitLocker.
D. Phục hồi mật khẩu cũ
E. Tắt BitLocker

Xem chi tiết...



LEVEL 1 - LAB 4: INTERNET EXPLORER 8

I. GIỚI THIỆU

Windows 7 tích hợp trình duyệt Internet Explorer 8. Bài lab thử nghiệm cấu hình một số tính năng nổi bật của trình duyệt này.

Các bước thực hiện:

A. Khởi động IE 8

B. InPrivate Browsing
Khi người dùng truy cập vào trang web bất kỳ (ví dụ như kiểm tra thư, mua hàng trực tuyến, ...), trình duyệt sẽ lưu lại các thông tin như các tập tin cookie, các tập tin Internet tạm thời … đặc biệt là tên người dùng và mật khẩu (thông tin thường hay được ghi nhớ trong trình duyệt). Chức năng InPrivate Browsing có thể cấu hình để trình duyệt muốn lưu lại các thông tin đó.

C. SmartScreen Filter
Các trang web độc hại (hoặc ngụy trang) được cải tiến rất đa dạng với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân như mật khẩu hay số thẻ tín dụng. SmartScreen Filter giúp bảo vệ máy tính của người dùng tốt hơn bằng cách cảnh báo người dùng khi họ đang truy cập các trang web (hoặc tải các tập tin) không an toàn. SmartScreen Filter hoạt động ở chế độ ngầm định.

D. Web Accelerators
Đơn giản hóa thao tác xác định vị trí của một địa điểm trên bản đồ bằng biểu tượng Accelerator. Người dùng có thể cài đặt Accelerators từ các trang web như Facebook hay bất kỳ trang web nào thường sử dụng.

E. Web Slices
Công cụ giúp người dùng cập nhật những thông tin của những trang web mà họ thường xuyên truy cập.


Xem chi tiết...


B. CẤP ĐỘ ADVANCED

LEVEL 2 - LAB 1: NGĂN CHẶN DÙNG PHẦN MỀM TRÊN WINDOWS 7


I. GIỚI THIỆU

Bài lab triển khai:
Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện các thao tác cấu hình ngăn chặn người dùng sử dụng một số phần mềm.

Các bước thực hiện:

A. Chuẩn bị
1. Kích hoạt user account built-in Administrator & cài Yahoo Messenger
2. Tạo 2 user account – dùng chương trình Yahoo Messenger

B. Dùng Application Locker cấm user dùng Yahoo Messenger

1. Kích hoạt dịch vụ Application Identity
2. Cấu hình ApplicationLocker – Kiểm nghiệm

C. Dùng Software Restriction Policies cấm user dùng chương trình Calculator – Kiểm nghiệm


Xem chi tiết...



LEVEL 2 - LAB 2: WINDOWS 7 FIREWALL


I. GIỚI THIỆU

Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện cấu hình một số tính năng của Windows 7 Firewall

Các bước thực hiện:

A. Khảo sát Windows Firewall Basic Interface

B. Dùng Windows Firewall Advanced Security Snap-in cấm truy cập internet


Xem chi tiết...



LEVEL 2 - LAB 3: WINDOWS 7 BACKUP - RESTORE


I. GIỚI THIỆU

Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện công tác sao lưu và phục hồi dữ liệu

Các bước thực hiện:

A. Cấu hình Reconfiguring a Backup

B. Tạo đĩa phục hồi hệ thống

C. Cấu hình bảo vệ hệ thống

D. Tạo điểm phục hồi

E. Kiểm tra


Xem chi tiết...



LEVEL 2 - LAB 4: CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG
(WINDOWS 7 UNATTENDED SETUP)


I. GIỚI THIỆU

Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7

Các bước thực hiện:

A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7
1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK).
2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file.
3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động.

B. CẢI ĐẶT TỰ ĐỘNG: Thực hiện trên một máy chưa cài đặt hệ điều hành.


Xem chi tiết...



C. CẤP ĐỘ EXPERT

LEVEL 3 - LAB 1: CÀI ĐẶT WINDOWS 7 TỰ ĐỘNG
QUA MẠNG


I. GIỚI THIỆU

Bài lab thực hiện các bước chuẩn bị và tiến hành cài đặt tự động Windows 7 trên hàng loạt máy mục tiêu.

Để thực hiện bài lab, cần có 03 máy cùng nối vào 01 switch:
- 01 máy Windows Server 2008 R2 đã nâng cấp domain controller
- 01 máy Windows 7
- 01 máy mục tiêu chưa cài đặt hệ điều hành.
- Cấu hình IP của Windows Server 2008 R2:
+ Ip Address: 192.168.1.254
+ Subnet Mask: 255.255.255.0
+ Preferred DNS : 192.168.1.254

Các bước thực hiện:

A. CHUẨN BỊ: Thực hiện trên máy Windows 7
1. Cài đặt Windows Automatic Installation Kit (Windows AIK).
2. Dùng Windows AIK tạo unattended setup answer file.
3. Tạo đĩa DVD cài đặt tự động.

B. CẤU HÌNH WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES SERVER: Thực hiện trên DC
1. Cài đặt & cấu hình DHCP server
2. Cài đặt Windows Deployment Services server
3. Cấu hình Windows Deployment Services server
4. Cấu hình các image
5. Bổ sung cấu hình install image & cấu hình server

C. CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG QUA MẠNG: Thực hiện tại PC mục tiêu


Xem chi tiết...



LEVEL 3 - LAB 2: BRANCHCACHE


I. GIỚI THIỆU
Đối với một hê thống mạng công ty có nhiều chi nhánh, các user tại văn phòng chi nhánh thường xuyên truy cập dữ liệu đến các Server tại trụ sở chính thông qua đường truyền WAN. Khi số lượng truy cập quá nhiều trong cùng thời điểm thì dẫn đến tốc độ truy cập chậm hoặc truy cập thất bại.

BranchCache được phát triển nhằm giải quyết vấn đề nêu trên. BranchCache là 1 tính năng mới trong Windows Server 2008 R2 và Windows 7, có chức năng giảm thiểu lưu lượng truy cập file, lưu lượng truy cập website hoặc tăng tốc độ truy cập của các ứng dụng thông qua đường truyền WAN khi người dùng tại chi nhánh truy cập đến server tại văn phòng chính.

Bài lab này trình bày cách triển khai Branch Cache theo mô hình Distributed Cache

Các bước thực hiện:

A. CẤU HÌNH SERVER WINDOWS SERVER 2008 R2
1. Add feature Branch Cache
2. Cấu hình File server hỗ trợ Branch cache
3. Dùng policy để cấu hình BranchCache server
4. Cấu hình BranchCache trên shared folder

B. CẤU HÌNH BRANCHCACHE TRÊN CLIENT WINDOWS 7

C. KIỂM NGHIỆM: Client chép dữ liệu & giám sát tại Server
1. Cấu hình monitor counter tại server
2. Client chép dữ liệu và giám sát tại server


Xem chi tiết...



LEVEL 3 - LAB 3: VPN RECONNECT


I. GIỚI THIỆU

VPN Reconnect là một tính năng kết nối VPN mới được phát triển trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Thông thường khi thực hiện kết nối VPN qua internet, nếu vì một lý do nào đó mà kết nối internet bị gián đoạn thì kết nối VPN sẽ chấm dứt và ngưới dùng buộc phải kích hoạt lại kết nối VPN.

Kết nối VPN reconnect từ client Windows 7 đến server Windows Server 2008 R2 có khả năng tự động tái kết nối ngay lập tức mà không cần bất cứ sự can thiệp nào từ người dùng

Các bước thực hiện:

A. CẤU HÌNH SERVER
1. Xây dựng Enterprise Root Certification Authority
2. Chuẩn bị certificate template để cấp cho VPN server
3. Cấu hình certificate cho VPN server
4. Export certificate của Certification Authority
5. Tạo user account & cấp quyền kết nối VPN
6. Cấu hình VPN server

Copy from Trong – NN Blog


Wednesday, October 28, 2009

How to interpret fw monitor output files in Wireshark

By default, Wireshark provides 3 windows. The top window is the frame summary window where frame data is summarized. The middle window is the protocol window where protocol decoding is performed. The bottom window is the raw frame data. "FW-1 monitor if/direction" data can be displayed in each of these windows.


By default, this information is displayed in the raw frame data. It is located at the beginning of the frame, so look at the beginning of the ASCII part. For example, you might something like "i1eth-s3 p4c0..E.".


This isn't very easy to read.


A better approach is the enable protocol decoding.

1) Select Edit > Preferences to bring up the preferences window.


2) Under Protocols, select Ethernet . Enable "Attempt to interpret as FireWall-1 monitor file".


3) Click Apply and Ok


There will now be a "FW1 Monitor" protocol decoding between "Frame" and "Internet Protocol".


If you enabled "Attempt to interpret as FireWall-1 monitor file", you can also add a column to the frame summary. This is optional.

1) Select Edit > Preferences to bring up the preferences window.


2) Under the User Interface select Columns.


3) Click the "new" button to add a new column


4) For the Title, use whatever you want, e.g. "FW-1".

5) For the Format, select "FW-1 monitor if/direction".


6) Click Apply and Ok

There will now be a "FW-1" column in the frame summary window.

Tuesday, October 27, 2009

Man In The Middle (MITM) Attack (ettercap, metasploit, sbd)

Hey all!

Using a few tools to gain access to command line on the target PC.

What is this?
By setting up a fake web site, we social engineer our target to run our exploit. The end result gives us command line access to our target's PC.

How does this work?
> Ettercap to do the MITM Attack
> Metasploit for the exploit
> Secure BackDoor (SBD) for the backdoor
> Apache for the web server

What do I need?
> Ettercap
> Metasploit
> SBD (optional)
> Web server
*all of this is on backtrack 4*

How to:
Attackers IP: 192.168.1.104
Targets IP: 192.168.1.101
Gateway IP: 192.168.1.1

Notes:
This is cut from my final video called "g0tmi1k's home network".

Links
Download: 3 - MITM.mp4
Video: http://blip.tv/file/2319124
Commands: http://pastebin.com/f614e420b

[Script] FakeAP_pwn - Create a Fake AP with a auto bash script!

Hey all!

I've had a go at making a bash script to automate creating a fake AP and pwn who connects to it! (please, any pointers would be great as I'm new at this!)

What is this?
This is a bash script and a few other things to make a fake access point which is transparent (allowing target afterwards to surf the Inter-webs after they have been exploited!).

How does this work?
> It create a fake AP and DHCP server.
> Runs a web server & create an exploit with metasploit.
> Waits for target to connect, download and run the exploit after it allows them to surf the Inter-webs.
> Creates a backdoor with SBD (Secure BackDoor - bit like netcat!), though this could be replace with VNC if attacker wishes!
> Then starts a few sniffing programs to watch what target does!

What do I need?
> Two interfaces, one for Internet (wired/wireless) and the other for becoming an access point (wireless only!)
> A Internet connection (though you could mod it so its non transparent)
> airmon-ng, dhcpd3, apache,metasploit, snarf suit <--- All on BackTrack!

Whats in the 7z file?
> FakeAP_pwn.sh <--- The bash script to run.
> FakeAP_pwn.rc <--- Metasploit resource.
> sbd.exe <--- The backdoor.
> dhcpd.conf <--- My DHCP script if you need it.
> index.html <--- The page the target is force to see before they have access to the Internet.

How to use:
1.) Extract the 7z file to /root/FakeAP_pwn.
2.) Edit FakeAP_pwn.sh with your gateway, Internet interface, wireless AP interface.
3.) sh /root/FakeAP_pwn/FakeAP_pwn.sh
4.) Wait for a connection...
5.) Game Over.


Notes:
It works for me (=
I'm running BackTrack 4 Pre Final, The target is running Windows XP Pro SP3 (fully up-to-date 2009-03-25), with no firewall and no AV. Not tested with anything else!
The connections is reverse - so the connection comes from the target to attacker therefore as the attacker is the server it could help out with firewalls...
There is stuff comment out; the stuff at the end I want to happen (help?), the other stuff is other methods of doing the same thing!

Links
Download: http://mediafire.com/download.php?jndwwjnjn0g
Video: *Uploading *
Commands:
http://pastebin.com/f3971a16b
Idea/Source(s):
http://forums.remote-exploit.org/wireless/18863-wireless-key-harvester-including-video.html, http://forums.remote-exploit.org/wireless/18369-fake-ap-wep-wpa-key-grab-video-commands.html



~g0tmi1k

How to: Crack WPA/WPA2 (aircrack-ng + airolib-ng)

What is this?
How to crack a wireless network using WPA/WPA2 (PSK/AES) encryption with a connected client (as both have same method!) . Then using a pre-computed hash table which has been "pre- salted" with the ESSID for the network to get the pass-phrase.

How does this work?
> Captures a 4-way handshake
> Makes a quick DoS (Denial of Service) attack at connected client to force them to disconnect and reconnect
> Apply a brute force dictionary attack


What do I need?
> aircrack-ng.
> Wifi Card that supports monitor mode.
> Big dictionary.

How to:
1.) * See commands*

Notes:
This is cut from my final video called "g0tmi1k's home network".
The pass-phrase HAS to be in the dictionary - so if you use something like http://grc.com/pass, the chances of it being crack is next to nothing!
There HAS to be a CONNECT client.

Links
Download: http://www.mediafire.com/download.php?ezqunojm0mk
Video:
http://blip.tv/file/2318855/
Commands: http://pastebin.com/f3041b00c
Idea/Source(s):
http://forums.remote-exploit.org/tutorials-guides/8041-xploitz-video-volume-4-e-z-cracking-wpa-wpa2-airolib-ng-databases.html
Misc : Dictionaries

How to sniff HTTPS / SSL!

What is this?
This video shows that with SSL encryption, it isn't any more secure. Proof of this is seen by showing my web based email (Google Mail) & online bank (PayPal) password...

How does this work?
> Performing a 'Man In The Middle' attack therefore all the traffic flows through the attacker.
> Picks out HTTP traffic from port 80 and then packet redirection / forwarding onto a different port.
> SSLStrip is then listening on that port and removes the SSL connection before passing it back to the user.
> ettercap then picks out the username & password.

What do I need?
> sslstrip
> arpspoof
> ettercap
*all in BackTrack 4 Pre Final*

Commands:
Targets IP: 192.168.1.6
Gateway : 192.168.1.1

Notes:
You could save the packets instead, and then look through it later, in case ettercap doesn't pick up the information you need!

Links
Stream Video: http://blip.tv/file/2345515
Download Video:http://www.mediafire.com/download.php?jzt2kmmdzzr
Commands: http://pastebin.com/f2b34793e