Tuesday, November 10, 2009

Auditing Nokia Firewall

- Kiểm tra gói tin bị drops (over 1000) sẽ gây tắc nghẽn tại firewal
ipsctl -a | grep in_qdrop

- Kiểm tra Disk va Swap Space ( capacity không vượt quá 80%)
df -k

- Kiểm tra interface throughput report (bandwidth)
ipsctl -a | grep out_qdrops

No comments:

Post a Comment