Sunday, November 22, 2009

Mail Header

Thường các Mail client đều có chức năng cho phép xem nội dung chi tiết của mail header.

Sau đây là một ví dụ:

X-Apparently-To: someone@yahoo.com via 206.190.58.160; Wed, 21 Mar 2007 20:52:21 -0700
X-Originating-IP: [216.82.250.163]
Return-Path:
Authentication-Results: mta419.mail.re4.yahoo.com from=mymachine.somecompany.com; domainkeys=neutral (no sig)
Received: from 216.82.250.163 (HELO mail130.messagelabs.com) (216.82.250.163) by mta419.mail.re4.yahoo.com with SMTP; Wed, 21 Mar 2007 20:52:21 -0700
X-VirusChecked: Checked
X-Env-Sender: me@mymachine.somecompany.com
X-Msg-Ref: server-12.tower-130.messagelabs.com!1174535539!4933233!1
X-StarScan-Version: 5.5.10.7.1; banners=.,-,-
X-Originating-IP: [123.123.123.123]
Received: (qmail 18448 invoked from network); 22 Mar 2007 03:52:19 -0000
Received: from externalmail.somecompany.com (HELO genericgateway.somecompany.com) (123.123.123.123) by server-12.tower-130.messagelabs.com with SMTP; 22 Mar 2007 03:52:19 -0000
Received: from internalmail.somecompany.com ([10.20.30.40]) by genericgateway.somecompany.com (Mailer xyz) with ESMTP id 2007032214521793-200256 ; Thu, 22 Mar 2007 14:52:17 +1100
Received: from mymachine.somecompany.com ([192.193.194.195]) by internalmail.somecompany.com (Mailer xyz) with ESMTP id 2007032214521636-372052 ; Thu, 22 Mar 2007 14:52:16 +1100
Received: (from me@localhost) by mymachine.somecompany.com (AIX5.2/8.11.6p2/8.11.0) id l2M3qBm2412594 for someone@yahoo.com; Thu, 22 Mar 2007 14:52:12 +1100
Date: Thu, 22 Mar 2007 14:52:12 +1100
From: me@mymachine.somecompany.com Add to Address BookAdd to Address Book Add Mobile Alert
Message-Id: <200703220352.l2m3qbm2412594@mymachine.somecompany.com>
To: someone@yahoo.com
Subject: Test to conmale


216.82.250.163: là IP của message lab mà yahoo dùng.
123.123.123.123: là public IP của nguồn mail gởi đi.
10.20.30.40: là private IP của mail server nằm trong nội mạng (hoặc DMZ).
192.193.194.195: là private IP của máy dùng để gởi mail đi --> IP bồ muốn biết smilie)

Có những mail server (SMTP) có quy định lột bỏ hết các mail header entries thuộc bên trong nội mạng nên việc xác định private IP có thể không được.

Thân mến.

No comments:

Post a Comment