Sunday, November 22, 2009

Netstat

Cột đầu tiên chỉ Protocol. Là TCP hay UDP

Cột thứ hai chỉ local port. Nghĩa là xem port nào đang mở.
o Nếu cột này có dạng: x.y.z.t PORT có nghĩa là máy đang có một service lắng nghe cổng là PORT, IP là x.y.z.t Nếu có một host khác muốn connect đến máy này, nhưng không kết nối với NIC có IP x.y.z.t thì sẽ không thể connect đến PORT được.
o Nếu cột này có dạng: 0.0.0.0 PORT có nghĩa là máy có service lắng nghe trên cổng là PORT. Tất cả các host nếu có route đến đều có thể connect.

Cột tiếp theo (số 3) là foreign port.
o Nếu status là ESTABLISHED thì cột này chỉ IP PORT của remote host
o Nếu status là listENING thì cột này chỉ các IP PORT mà service đó chập nhận. Thường cột này sẽ có dạng 0.0.0.0:* hoặc *:* chỉ đầu kia của socket có thể có IP bất kỳ và port bất kỳ. Vì đa phần các client khi connect sẽ dùng các empherical port (các port lớn hơn 1024, không phải dành cho các service thông dụng)

No comments:

Post a Comment