Thursday, August 6, 2009

Làm sao biết Users/Groups đã chỉnh sửa trên dữ liệu

Giả sử bạn có Folder C:\Shared\Data. Bạn muốn biết những users nào đã thao tác trên shared Folder này. Bạn có thể làm như sau :

- Vào Start > Run > Gõ gpedit.msc để mở Group Policy
- Tìm đến Key: Computer Configuration \ Windows Settings \ Security Settings \ Local Policies \ Audit Policy \ Audit object access
- Enable và Active 2 giá trị SuccessFailure
- Vào Stat > Run > Gõ gpupdate /force
- Mở folder C:\Shared > Right Click lên Folder Data
- Click Properties > Chọn Tab Security > Advandce > Chọn Tab Auditing
- Tại đây, nếu bạn muốn monitor group nào đã access vào Folder, bạn add Group đó vào. Muốn monitor tất cả, chọn group Everyone
- Click OK để đóng lại
- Muốn xem ai đã access, chọn Event View, Mục Security

Tương tự, bạn cũng có thể monitor với : Files, Folders, Printers, Registry ...

No comments:

Post a Comment