Tuesday, January 12, 2010

Access to Resources

1. Cho phép user chỉ được tạo file trên folder nhưng không được mở files :
- Share permission : change
- NTFS permission : List Folder Contents và Write

2. Cho phép user chỉ được phép đọc :
- Share permission : default
- NTFS premission : Authenticated User gán quyền Read

3. Cho phép đọc nhưng không được xóa cái không phải do mình tạo ra :
- Authenticates User Group : Read & Execute
- Creater Ower : Modify

No comments:

Post a Comment