Wednesday, March 21, 2012

Firewall ...

1. Nắm vững giao thức mạng: Cần nắm vững TCP/IP suite và tính chất + đặc điểm của gói tin ở mỗi tầng

2. Nắm vững hệ điều hành và cơ chế vận hành của hệ thống mình đang bảo vệ

3. Có khả năng đọc logs và phân tích các biến cố xảy ra trên các dạng logs của hệ thống mình muốn bảo vệ

4. Có khả năng sniff packets và phân tích packets

5. Nắm vững ứng dụng firewall mình đang dùng

No comments:

Post a Comment