Tuesday, March 2, 2010

In File PDF Trên Ubuntu

Sử dụng okular để mở và in file pdf chứa ảnh. Một số phần mềm evince , Adobe reader và epdfviewer cài đặt trên ubuntu sẽ in file pdf rất chậm.

No comments:

Post a Comment