Thursday, October 15, 2009

Backup file trước khi chỉnh sửa

khi bạn muốn "vọc" với những file quan trọng, trước tiên nên backup đã:
sudo cp /etc/sudoers /etc/sudoers.bak

Sau này có gì thì khôi phục lại:
sudo cp /etc/sudoers.bak /etc/sudoers

No comments:

Post a Comment